Innføring av vegadresser i Selje

Det skal innførast vegadresser i heile Selje kommune.

Ein manglar vegnamn og vegadresser på dei fleste plassane i Selje kommune. Det ligg sterke føringar frå sentrale styresmakter om at vegadresser bør innførast for heile landet. Det er også eit sterkt ønskje frå Posten, ambulansetenesta, politi, brannvesenet og transportnæringa om at vegadresser vert teke i bruk.

Eit samla formannskap har allereie gått inn for at Selje kommune startar opp arbeidet med innføring av vegadresser. Kommunestyret skal handsame saka i møtet sitt torsdag. Tanken er at arbeidet skal gjennomførast som eit prosjekt og skal vere avslutta medio 2018. Planutvalet vert styringsgruppa for prosjektet, og at kostnadane med innføring av vegadresser i heile Selje kommune skal innarbeidast i budsjettet for 2018.

Siste nyhende

Barnehagen i Kjølsdalen

Veks ut av rammene

Historia om bakeria i Eid

Smørdal og Rasmussen

Historia om bakeria i Eid

M. Andersen bakeri

Historia om bakeria i Eid

Alsaker Bakeri

Storfint besøk i Selje

Laurdag morgon vakna folk i Selje opp til eit sjeldant syn.