– Ta deg tid, det er ingenting som hastar så mykje at det er verdt å køyre for fort og risikere både ditt eige og andre sitt liv i trafikken, seier Guro Ranes, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. (Foto: Statens vegvesen)

– Ta deg tid, det er ingenting som hastar så mykje at det er verdt å køyre for fort og risikere både ditt eige og andre sitt liv i trafikken, seier Guro Ranes, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Sommartrafikken:

Få ulukker hittil i år

Så langt i juli har to personer mista livet i trafikken. Det er betydelig lågare enn i fjor og tidlegere år.

– Juli er ein verstingmånad når det gjeld dødsulukker i trafikken, og i fjor hadde vi ein forferdeleg start med elleve døde i løpet av dei ti første dagane. Eg kan ikkje huske at vi har hatt så få omkomne halvveis inn i sommaren som vi har i år, og eg håper den positive utviklinga held fram, seier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

Også i juni var det færre drepne enn i fjor. Førebels tal for årets første sommarmånad viser 12 drepne mot 15 i fjor. Hittil i sommar har altså 14 personer mista livet i trafikken. På same tid i fjor var talet 26.

Sommartid er ulukkestid

Dei siste åra har ein om lag ein tredel av dødsulukkene i trafikken skjedd i sommarmånadene juni, juli og august.

– Kombinasjonen av auke fart og auka trafikk på deler av vegnettet gjev ein større risiko for alvorlege ulykker om sommaren, Mange køyrer lenger og kanskje også på vegar der dei ikkje er så godt kjent, seier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

Motorsyklistar utsette

Nesten halvparten av ulukkene i mai og juni har vært MC-ulukker. Ni av 23 personer som mista livet desse månadane køyrde motorsykkel.

– Vi kan sjå det kvart år når MC-sesongen startar. Frå midten av april til midten av oktober utgjer motorsyklistar ein tredel av alle omkomne i trafikken, seier Ranes.

Åleineulukker

MC-ulykkene er ofte knytt til høg fart, noko som forklarer at over 40 prosent av dødsulukkene på MC er ulukker utan andre involverte køyretøy. At ein er lite synleg i trafikken er også ei utfordring, og ti prosent av dødsulukkene på MC er kollisjon med venstresvingande bil.

– Køyrer du MC, tilpass farten etter forholda og forsøk å vere bevisst på å vere synleg i trafikken. Køyrer du bil, hugs at det er mange motorsyklar i trafikken og ver ekstra merksam, seier Ranes.

Hald fartsgrensen

Uansett om du køyrer bil eller motorsykkel er oppmodinga frå Statens vegvesen klar.

– Ta deg tid, det er ingenting som hastar så mykje at det er verdt å køyre for fort og risikere både ditt eige og andre sitt liv i trafikken. Vi vil at alle skal kome seg trygt fram i sommar, seier Ranes.

 

Fakta om sommarulukkene. Tal per 10. juli 2017.

Tal på drepne i sommarmånadene

Månad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Juni 31 21 11 16 18 9 15 12*
Juli 16 16 13 17 18  15  22 2* 
August 27 19 15 25 18 14 13    
Totalt sommar 84 56 39 58 54 38 50 14* 
Totalt heile året 208 168 145 187 147 117 135 51* 

*førebels tal

 

Tal omkome første 10 dagar i juli

År Tal omkomne
2010  7
2011 
2012 
2013 
2014 
2015
2016 11
2017 2*

 *førebels tal

 

Tal drepne MC-trafikantar i sommarmånadane

Månad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Juni 5 4 3 0 4 5 6 5* 
Juli 10 2 3 4 6 4 3 0* 
August 6 2 5 6 3 3 3    
Totalt sommar 21 8 11 10 13 12 12  5*
Totalt heile året 26 13 17 21 20 20 21  9

*førebels tal