Sjukepleiarane trappar opp streiken i Kreftforeningen

Sykepleierforbundet utvidar streiken til Kreftforeningens distriktskontor i Stavanger, Tromsø og Kristiansand. Streiken har no vart i over hundre dagar.

Fredag går to spesialsjukepleiarar i Stavanger ut i streik, mens ytterlegare to medlemmer blir tekne ut ved distriktskontora i Tromsø og Kristiansand torsdag 28. september. Dersom konflikten ikkje er løyst innan den tid, vil 29 av dei 34 medlemmene til Sykepleierforbundet i Kreftforeningen vere tatt ut i streik.

Då Kreftforeningen gjekk frå arbeidsgjevarforeininga Virke til NHO Abelia, vart sjukepleiarane rekna for å vere funksjonærar og mista dermed tariffavtalen dei hadde som sjukepleiarar. Dei meiner dei misser både streikerett og minstelønnssatsar i det nye avtaleverket og streikar for å få behalde sjukepleiaravtalen.

– Provosert

Kreftforeningen meiner det er urimeleg at sjukepleiarane skal behalde sjukepleiaravtalen når dei på same arbeidsplass har tilsett for eksempel juristar som funksjonærar i liknande stillingar.

Norsk Sykepleierforbund og nestleiar Solveig K. Bratseth seier dei er kraftig provosert over at Kreftforeningen påstår at juristar, sosionomar eller andre yrkesgrupper, like gjerne som ein sjukepleiar med spesialisering på feltet, kan svare dei som kontaktar Kreftlinja med helsefaglege spørsmål.

– Svekkje pasienttilbod

– Spesialsjukepleiarane som jobbar på Kreftlinja utgjer eit svært viktig tilbod for personar som er i ein svært vanskeleg livssituasjon. Desse personane har sjølvsagt både forventningar om, og krav på, å få snakke med kvalifisert helsepersonell. Vi anerkjenner kompetansen til juristar og sosionomar som svarar på spørsmål innan sitt fagfelt. Men vi kan ikkje skjønne at Kreftforeningen no vel å svekkje dette viktige pasienttilbodet ved å tukle med lønns- og arbeidsvilkåra til spesialsjukepleiarane, seier Bratseth.

Streiken rammar Kreftforeningens kontor i Oslo, Bergen, Kristiansand, Hamar, Trondheim, Tønsberg, Stavanger og Tromsø.

(©NPK)

Siste nyhende

Forbrukarar får betre vern ved pakkereiser dei sjølv set saman

Eit nytt pakkereisedirektiv blei fredag innlemma i EØS-avtalen, og gir forbrukarane betre vern ved bestilling av pakkereiser dei sjølv set saman.

Nyheitsbyrå: Norwegian vil kjøpe opp britisk lågprisselskap

Norwegian er i samtalar med det britiske Monarch Airlines om å kjøpe opp heile eller deler av selskapet, opplyser kjelder til Press Association.

Moods of Norway-verdiar på 70 millionar

Eigedelane til konkursramma Moods of Norways har ein samla verdi på 70 millionar kroner, opplyser bustyrar Asbjørn Løvik.

Ap-rådgivarar sluttar med augneblikkeleg verknad 

Ap-rådgivarane Harald Jacobsen og Maria Schumacher Walberg stadfestar no at dei seier opp jobbane i stortingsgruppa til partiet. 

Mennene som plasserte bomber i Göteborg fekk kortare straff

To av dei tre høgreekstreme mennene som blei funne skuldige i å plassere tre bomber i Göteborg, i tingretten, blei frikjent for eitt tilfelle i lagmannsretten.