Statstilsette får styrkt ytringsfridom

Regjeringa endrar dei etiske retningslinjene for statstilsette og sørgjer blant anna for å styrke den offentlege ytringsfridomen deira.

– Det er viktig å vareta openheit og tillit i staten. Derfor har vi gjort to viktige endringar i dei etiske retningslinjene for statstilsette, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Revideringane gjeld ytringsfridomen til statstilsette og eigarskap til og handling med verdipapir.

Ytringsfridomen kan avgrensast av teieplikt, og i enkelte tilfelle av ein lojalitetsplikt. I retningslinjene presiserer departementet at det berre er ytringar som kan skade verksemda sine saklege og legitime interesser, som vil bryte lojalitetsplikta.

– Vi tydeleggjer at Grunnlovas terskel for å avgrense ytringsfridomen til dei tilsette er høg, seier Sanner.

Revideringa av ytringsfridomen til statstilsette skjer som følgjer av ei tilråding frå Sivilombodsmannen.

I dei reviderte etiske retningslinjene omtalast nå ulike grunnlag som kan grunngje opplysingsplikt om og avgrensingar i den enkelte tilsette sitt høve til å eige og handle med verdipapir. Utgangspunktet, og den klare hovudregelen, er likevel at statstilsette har fridom til å organisere sin egen økonomi utan innblanding frå arbeidsgivaren.

Det blir likevel understreka at i unntakstilfelle vil aktiviteten til den enkelte kunne gå utover viktige offentlege omsyn.

(©NPK)

Siste nyhende

Budsjettavtale i hamn

Dei fire partia på borgarleg side er einige om statsbudsjettet for neste år.

Nærare løysing om budsjettet

KrF har rydda interne avklaringar av vegen. Dei fire partia på borgarleg side møttest onsdag ettermiddag til det som kan bli det siste budsjettmøtet i haust.

Støre til LO: De svikta, de òg

Ap-leiar Jonas Gahr Støre meiner at LO òg må gå i seg sjølv etter valnederlaget. Framover skal Ap snakke meir om det folk er opptatt av – særleg innvandring.

Steile frontar til siste dag i klimarettssaka

Tildelinga av lisensar for oljeleiting i Barentshavet må dømmast ugyldig, krev miljøorganisasjonane som har saksøkt staten for brot på Grunnlova. 

Ekstremvêr på veg – NVE ber folk i nord førebu seg på straumbrot

Folk i Nordland og Troms blir bedt om å førebu seg på at ekstremvêret Ylva kan føre til straumbrot.