Statstilsette får styrkt ytringsfridom

Regjeringa endrar dei etiske retningslinjene for statstilsette og sørgjer blant anna for å styrke den offentlege ytringsfridomen deira.
innenriks

– Det er viktig å vareta openheit og tillit i staten. Derfor har vi gjort to viktige endringar i dei etiske retningslinjene for statstilsette, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Revideringane gjeld ytringsfridomen til statstilsette og eigarskap til og handling med verdipapir.

Ytringsfridomen kan avgrensast av teieplikt, og i enkelte tilfelle av ein lojalitetsplikt. I retningslinjene presiserer departementet at det berre er ytringar som kan skade verksemda sine saklege og legitime interesser, som vil bryte lojalitetsplikta.

– Vi tydeleggjer at Grunnlovas terskel for å avgrense ytringsfridomen til dei tilsette er høg, seier Sanner.

Revideringa av ytringsfridomen til statstilsette skjer som følgjer av ei tilråding frå Sivilombodsmannen.

I dei reviderte etiske retningslinjene omtalast nå ulike grunnlag som kan grunngje opplysingsplikt om og avgrensingar i den enkelte tilsette sitt høve til å eige og handle med verdipapir. Utgangspunktet, og den klare hovudregelen, er likevel at statstilsette har fridom til å organisere sin egen økonomi utan innblanding frå arbeidsgivaren.

Det blir likevel understreka at i unntakstilfelle vil aktiviteten til den enkelte kunne gå utover viktige offentlege omsyn.

(©NPK)