Statstilsette får styrkt ytringsfridom

Regjeringa endrar dei etiske retningslinjene for statstilsette og sørgjer blant anna for å styrke den offentlege ytringsfridomen deira.

– Det er viktig å vareta openheit og tillit i staten. Derfor har vi gjort to viktige endringar i dei etiske retningslinjene for statstilsette, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Revideringane gjeld ytringsfridomen til statstilsette og eigarskap til og handling med verdipapir.

Ytringsfridomen kan avgrensast av teieplikt, og i enkelte tilfelle av ein lojalitetsplikt. I retningslinjene presiserer departementet at det berre er ytringar som kan skade verksemda sine saklege og legitime interesser, som vil bryte lojalitetsplikta.

– Vi tydeleggjer at Grunnlovas terskel for å avgrense ytringsfridomen til dei tilsette er høg, seier Sanner.

Revideringa av ytringsfridomen til statstilsette skjer som følgjer av ei tilråding frå Sivilombodsmannen.

I dei reviderte etiske retningslinjene omtalast nå ulike grunnlag som kan grunngje opplysingsplikt om og avgrensingar i den enkelte tilsette sitt høve til å eige og handle med verdipapir. Utgangspunktet, og den klare hovudregelen, er likevel at statstilsette har fridom til å organisere sin egen økonomi utan innblanding frå arbeidsgivaren.

Det blir likevel understreka at i unntakstilfelle vil aktiviteten til den enkelte kunne gå utover viktige offentlege omsyn.

(©NPK)

Siste nyhende

Kraftig vekst i luksusbilsalet

Så langt i år er det selt 6.931 bilar til rundt ein million kroner og meir i Noreg. Det er 28,6 prosent meir enn i same periode i fjor. 

Bruk av rusmiddel og røyk går drastisk ned blant norsk ungdom  

Delen ungdom som har prøvd alkohol har gått klart ned. Men fokuset på eit sunnare liv har ført til fleire psykiske plager, ifølgje forskar.

Liten opptur på børsen

Hovudindeksen på Oslo Børs hadde auka med 0,48 prosent til 762,49 poeng da handelen var over måndag ettermiddag. Mest omsett var Yara-aksjen.

Eirik Jensen tapte det første slaget, lover nye

21 års fengsel. Det er den knusande dommen over Eirik Jensen i Oslo tingrett. Men ekspolitimannen vil ta ein ny runde i retten, ifølgje forsvararane.

Rettssaka mot Metkel Betew utsett eitt døgn

Oslo tingrett har utsett oppstarten av den omfattande rettssaka mot den tidlegare Nokas-ranaren Metkel Betew og tolv andre til onsdag.